Концепцията за устойчивото туристическо развитие привлича вниманието на експертите в туризма през последните 15 години, като на нея са посветени голям брой публикации. Тя акцентира върху баланса, който трябва да се постигне между туризма и останалите реални и потенциални дейности в интерес на цялостното устойчиво развитие, като устойчивият туризъм е “туризъм, който се развива в определена територия по такъв начин и в такъв мащаб, че да остане жизнеспособен   за неопределен период от време, без да разруши или променя средата (социална и природна), в която съществува, като съдейства за успешното развитие на всички останали дейности и процеси” (Butler, 1985).

През последните години е налице въвеждане на критерии и индикатори за устойчивост в трите й аспекта (екологичен, икономически, социален). Системи за оценка на устойчивостта на отделни услуги, продукти, обекти за настаняване, турове, атракции, дестинации, страни се разработват в Европа и света, и това е крачка напред към управление на устойчивото туристическо развитие.

Проектът „Разработване и апробиране на модел за мониторинг и оценка на устойчивото развитие на туризма в България (на примера на националните курорти)“ се изпълнява от Международно висше бизнес училище – Ботевград.

Проектът е насочен към осигуряване на фундаментално ново знание за същностната природа на устойчивото туристическо развитие. Това знание ще се използва многократно както за бъдещи изследователски дейности, така и за формиране на управленски политики и подходи за минимизиране на негативните влияния на туризма върху околната среда в страната.

Проектът е финансиран от Фонд „Научни изследвания“ с договор № КП-06-Н25/3 от 13.12.2018 г.