Разработване и апробиране на модел за мониторинг и оценка на устойчивото развитие на туризма в България (на примера на националните курорти) 

Обект на изследване на проекта са курортите с национално значение, определение с Решение №45 на МС от 21.01.2005 г., както следва:

  • морски – Албена, Дюни, Златни пясъци, ММЦ Приморско, Св. Константин и Елена, Слънчев бряг, Елените20;
  • и планински – Боровец и Пампорово.

Те ще бъдат изследвани от гледна точка на тяхното устойчиво развитие в контекста на туризма като икономически сектор с приоритетно значение за националната икономика. 

Общата цел на проекта е разработване и апробиране на модел за мониторинг и оценка на устойчивото развитие на туризма в България на примера на националните курорти.  Настоящият научноизследователски проект се състои в това, че чрез използване на иновативни научно изследователски подходи, да се обогатят съществуващите фундаментални теоретични знания с нов модел за мониторинг и оценка на устойчивото развитие на туризма в националните курорти.  

Постигането на тази цел ще допринесе за подобряване на конкурентоспособността на България като туристическа дестинация на европейския и световен туристически пазар и осигуряване на устойчивото развитие на националните курорти като представители и „флагмани“ на туристическата индустрия. От друга страна, разработения модел за мониторинг и оценка, ще допринесе за формирането на успешен модел на взаимодействие между структурните елементи на системите на туризма, организационни и управленски политики за изпълнение на националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в страната.  

Проектът е финансиран от Фонд „Научни изследвания“ с договор № КП-06-Н25/3 от 13.12.2018 г.