Проф. д-р Теодора Георгиева притежава степен „доктор по икономика” в областта Планиране на иновациите и хабилитация в област Стратегическо управление на науката, технологиите и образованието. Преподава дисциплините Иновационен мениджмънт, Управление на проекти, Стратегическото управление, Оценка на публични политики и програми. Тя е сертифициран водещ одитор на Системи за управление на качеството (Quality Management Systems ISO 9001:2008 and ISO 19011). Проф. д-р Теодора Георгиева координира работата по подготовката на годишния доклад Иновации.бг, част от който са поредица секторни анализи и оценка на иновационния потенциал и конкурентоспособността на българската икономика. Проф. Георгиева участва в изпълнението на редица проекти, включително Шеста и Седма рамкова програма на ЕС, Хоризонт 2020, Интеррег и др.

 

Проф.дгн Мария Воденска притежава степен доктор на географските науки в областта География на рекреацията и туризма. Преподава дисциплините Въведение в туризма, Влияния на туризма, Теория и практика на събитията, Постсъбитиен мониторинг и др. Проф. Воденска е член на много неправителствени професионални организации, свързани с развитието на туризма. Член е на редакционните колегии на редица международни списания, свързани с тематиката на туризма и географията на туризма. Тя е участвала в редица международни и национални научноизследователски проекти в областта на туризма и туристическото развитие като експерт и ръководител проекти. Проф. Воденска има специализации в Швейцарската фондация за хотелиерско образование и обучение.

 

Проф. д-р Николина Попова е преподава редица дисциплини, като основните сред тях касаят управленските аспекти на туризма, по-специално управлението на туристическите дестинации, туристическото търсене и предлагане, туристическото райониране и други. Проф. Попова е специалист в оценката на туристическия потенциал, преди всичко ресурсния. Тя е участвала в множество международни и национални научноизследователски проекти в областта на туризма, като по-специално се е занимавала с критериите за устойчивото туристическо развитие. Притежава множество награди и грамоти сред които Почетен знак на МВБУ; Грамота за обучение на кадри в туристическата индустрия от Съвета по туризъм София; Грамота за принос в академичното обучение и добра преподавателска практика от Интернешънъл юнивърсити колидж и др.

 

Доц. д-р Елена Александрова притежава компетенции в областта на туристическия маркетинг, по-приоритетно в областта на рекламата и комуникациите, туристическия и събитийния маркетинг. Доц. Александрова е член на БКОНК.

 

Доц. д-р Даниела Георгиева има значителен опит в анализа, обработката и изследването на разнообразие от индикатори на секторно равнище. Тя има опит в провеждането на емпирични изследвания в рамките на редица проекти, включително в сферата на туризма, в които е участвала в качеството си на експерт. Доц. Георгиева има специализация в Индия, отворени лекции в Гърция, Литва и др. Член е на множество национални и международни научни организации сред които са Researchers’ Excellence Network (Литва); WoodEMA i.a (Хърватия), Съюз на учените в България (България), Институт на професионалните счетоводители в България (България). Има над 40 публикации в национални и международни издания.

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Daniela_Georgieva7

Scopus preview: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194270351

 

Гл. ас. Д-р. Десислава Алексова има изключително богат опит и публикации от изпълнението на проекти за опазване на биологично разнообразие, ландшафт и природни ресурси; екотуризъм; развитие на специализирани видове туризъм и тяхното съчетаване. Преподавала е редица дисциплини, сред които „Планиране и развитие на туризма”, „Проектиране и изграждане на туристически комплекси”, „Влияния на туризма”, „Управление на природните ресурси и културно-историческото наследство”. Притежава изключително богат професионален опит като експерт по туризма в Българска туристическа камара и Дирекцията на природен парк „Витоша”, както и в изготването на общински планове, програми и стратегии.  Научните интереси на гл. ас. д-р Десислава Алексова са в областта на алтернативния туризъм, туроператорска дейност, туристически ресурси, защитени територии, устойчиво развитие на туризма.

ResearchGate: Desislava Alexova

Scholar Google: Desislava Alexova

Academia: Desislava Alexova

 

Александър Драгостинов е програмист и софтуерен архитект с повече от 15 години опит в проектирането и разработването на уеб базирани софтуерни системи за различни компании в Холандия и България. Александър е автор и създател на дигиталната платформа за туроператори и турагенти touretta.com, чрез която се стреми да подпомогне дигитализацията на българския туристически бизнес. Магистър по Туризъм, основната му страст е оптимизацията и реализацията на иновативни софтуерни решения в тази област, повишавайки конкуретноспособността на българския бизнес. Редовен участник в различни форуми и изложения, посветени на туристическата индустрия в България.